Disinformation Investigation Smolensk

Dezinformacja TVN24 w sprawie Katastrofy Smoleńskiej

Skarga na TVN24 za kłamstwa i manipulacje w reportażu Piotra Świerczka  “Nie czyste teorie” w programie Czarno na Białym

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego

01-015 Warszawa

2 grudnia 2016 roku

 

Dotyczy: 

„(Nie) czyste teorie”, Czarno na Białym, TVN24, 11 października 2016.

W dniu 11 października 2016 roku stacja TVN24 wyemitowała na całą Polskę reportaż Piotra Świerczka pod tytułem “(Nie) czyste teorie”. Reportaż ten był pokazany w ramach programu „Czarno na Białym” prowadzonego przez Patrycję Redo. Za oprawę zdjęciową odpowiedzialni byli Damian Denel oraz Mariusz Ćwik. W reportażu wystąpił publicysta lotniczy Michał Setlak oraz były uczestnik konferencji smoleńskich Michał Jaworski.

Reportaż ten został umieszczony na stronie internetowej TVN24 i jest cały czas dostępny za pomocą Internetu w Polsce, w USA, oraz w wielu krajach na całym świecie pod poniższym adresem:

http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-nie-czyste-teorie,683172.html

W sieci internetowej reportaż ten cieszy się dużą popularnością. Przykładowo do dnia 30 listopada 2016 roku reportaż ten został przekazany tylko przez jedno medium społeczne Facebook 5,000 razy.

Reportaż ten to brutalny atak w celu zdyskredytowania indywidualnych ekspertów Zespołu Parlamentarnego oraz Państwowej Podkomisji ds. Badania Katastrofy Smoleńskiej, którego celem jest sianie dezinformacji w celu uniemożliwienia dalszego śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej. Jest to kolejna akcja dezinformacyjna w odniesieniu do katastrofy samolotu wojskowego z Prezydentem Polski oraz dowództwem Polskich Sił Zbrojnych na pokładzie. Dezinformacja w tym zakresie ma na celu zmianę nastawienia i postaw społecznych w tej sprawie, wpływa negatywnie na możliwości należytego wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej i podjęcie kroków naprawczych. Dlatego też stacja TVN24 dopuściła się pogwałcenia ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, która nakłada na nadawcę obowiązek dostarczania rzetelnych informacji oraz zabrania przekazów propagujących działania sprzeczne z prawem, z polską racją stanu, oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. TVN24 dopuścił się też pogwałcenia ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe, która nakłada na nadawcę obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.

Program “(Nie) czyste teorie” zawiera rażące kłamstwa i skandaliczne manipulacje dokonane z premedytacją, w sposób wyrafinowany. W szczególności jest ukierunkowany na całkowite zniszczenie wszelkiej wiarygodności, dorobku naukowego, oraz wizerunku Prof. Biniendy, który jest cenionym naukowcem o międzynarodowej reputacji, profesorem amerykańskiej uczelni, oraz redaktorem poważanego naukowego pisma międzynarodowego „Journal of Aerospace Engineering”. Znamienne, źe autorzy tego paszkwilu nie dopuścili do głosu żadnego z dyskredytowanych ekspertów.  Niniejsza skarga dotyczy brutalnego ataku TVN24 na Prof. Wiesława Biniendę.

Na wstępie autorzy programu „(Nie) czyste teorie” kwestionują celowość ekshumacji ofiar tragedii smoleńskiej: „Otwieranie grobów i pytanie rodzin, po co?”  Następnie argumentują, dlaczego ekshumacje są niepotrzebne: „Pytanie, które brzmi jeszcze bardziej dramatycznie, gdy wychodzi na jaw, w jaki sposób eksperci Antoniego Macierewicza podważają oficjalne ustalenia przyczyn katastrofy smoleńskiej.” I tu następuje brutalny atak na poszczególnych członków Podkomisji. Na początku padają następujące stwierdzenia:

  • 2:30 – 2:46 Setlak – “… nie można zrozumieć jak ludzie z tytułami profesorskimi mogą mówić takie bzdury…”
  • 2:46 – 3:00 Jaworski – “… nie można tego zrobić nieświadomie, to nawet nie jest manipulacja to jest po prostu oszustwo”.

Wszystko to, co po tych słowach następuje jest przedstawiane, jako demaskowanie “oszustwa”.

Publiczne oskarżenie Prof. Biniendy o oszustwo

Szczególnie haniebnie został zniesławiony w tym programie Prof. Wiesław Binienda. W ataku na niego dopuszczono się manipulacji i oszczerstw na skalę do tej pory niespotykaną i nieporównywalną z żadnymi poprzednimi atakami. Autorzy reportażu z poczuciem całkowitej bezkarności fałszują prezentacje Prof. Biniendy, a następnie z premedytacją oskarżają Profesora Biniendę o fałszerstwa i oszustwo. Pan Jaworski, który otwarcie kłamie i świadomie wprowadza widzów w błąd stwierdza wprost, że Prof. Binienda dopuścił się fałszerstwa i oszustwa.

Atak na Prof. Biniendę przeprowadzono za pomocą przekręcenia i wypaczenia skomplikowanych naukowych pojęć, fałszowania symulacji i wyjaśnień Prof. Biniendy, złego tłumaczenia z angielskiego, ośmieszania jego pracy, etc. Żeby zrozumieć perfidię i rozmiar manipulacji, jakiej dopuszczają się autorzy tego reportażu trzeba zagłębić się w arkana wiedzy z dziedziny wytrzymałości materiałów. Najwyraźniej autorzy liczą na ignorancję przeciętnego odbiorcy, który nie jest w stanie zdemaskować ich przebiegłej gry.

Do ataku na Prof. Biniendę użyto fragmentów z kilku różnych jego prezentacji dostępnych w Internecie. Różne fragmenty zostały skompilowane w taki sposób, aby przekonać opinię publiczną, że Prof. Binienda prowadził badania niekompetentnie, nieuczciwie i celowo wprowadzał opinię publiczną w błąd.  Do tego celu użyto następujących jego prezentacji:

Dyskredytacja Typu „Błędy Biniendy”
Podważanie Wiedzy i Kompetencji

TVN stara się zmiażdżyć Prof. Biniendę nawiązując do „Operacji Binienda” z 2013 roku prowadzonej pod hasłem „Błędy Biniendy”.  Między minutami 4: 25 – 5:30 narrator pokazuje fragment prezentacji z UKSW z 2013 roku i komentuje: “… Śmiesznie to dopiero będzie. Jak widzimy Jarosław Kaczyński ogląda prezentację Profesora Biniendy.” W tle widać Prof. Biniendę przemawiającego na UKSW. Zaraz potem TVN pokazuje fragment jego prezentacji z Konferencji Smoleńskiej z 2012 roku.

Następnie, pokazując slajd z jednej z prezentacji zamieszczonych za stronie Uniwersytetu Akron, narrator mówi: [Prezes Kaczyński] “Nie wie, że kryje się w niej prosty błąd. Jeden parametr “GHARD” o wartości zero, który ma wpływ jak i czy w ogóle skrzydło przecina brzozę“. Po czym na dowód tego błędu kamera pokazuje zbliżenie fragmentu instrukcji dla programu LS Dyna Wood Materiał Model Mat143: https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/04097/04097.pdf, gdzie widać informacje na temat parametru GHARD=0.

TVN stara się zdyskredytować Prof. Biniendę sugerując widzom, że błędnie użył on parametru GHARD=0 w swoich obliczeniach. Tymczasem nie jest to żaden błąd. Wręcz przeciwnie. Jest to centralne i najważniejsze założenie metody badawczej zastosowanej przez Prof. Biniendę. Przyjęta przez niego metoda parametrryczna badania uderzenia skrzydła w brzozę zakłada analizę dwóch skrajnych przypadków dla dwóch skrajnych modeli materiałowych drzewa. Pierwszy analizowany „model podstawowy” dotyczy materiału liniowego, czyli materiału o zachowaniu elastycznym, który reprezentuje przypadek najmniejszego pochłaniania energii. Dotyczy to drzewa suchego. Natomiast drugi analizowany model jest skrajnie nieliniowy, czyli o zachowaniu plastycznym, który reprezentuje przypadek największego pochłaniania energii przez drzewo podczas kontaktu ze skrzydłem. Dotyczy to drzewa wilgotnego. Jeżeli symulacje w obu tych skrajnych przypadkach pokazują, że skrzydło przecina brzozę, wówczas wiadomo, że wszystkie pośrednie przypadki pochłaniania energii przez brzozę zostały uwzględnione i z całą pewnością można powiedzieć, że skrzydło przecina brzozę we wszystkich przypadkach mieszczących się pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami.  Oba modele były przedstawione ze wszystkimi ich parametrami a metoda ta została dokładnie wyjaśniona w wykorzystanych przez TVN źródłowych prezentacjach prof. Biniendy.  TVN pominął te wyjaśnienia licząc zapewne, że widz nie dotrze do całej oryginalnej prezentacji.

Dla modelu skrajnie nieliniowego, który pochłania najwięcej energii, parametr GHARD musi wynosić zero. Jest to wyjaśnione właśnie na stronie 29 odnośnej instrukcji: “A zero value for GHARD will produce perfectly plastic behavior. The default value is zero.” Czyli: “Wartość zerowa parametru GHARD powoduje zachowanie materiału najbardziej plastyczne. Wartość podstawowa jest zero.”

Tak, więc dla GHARD =0 zachowanie materiału jest najbardziej nieliniowe, co oznacza, że przy użyciu tej samej siły otrzymuje się największe odkształcenie. A ponieważ siła uderzenia pomnożona przez wielkość odkształcenia to praca samolotu włożona w proces przecinania drzewa, więc najtrudniej jest przeciąć materiał nieliniowy o parametrze GHARD=0.

Wynika to z zastosowania poniższego wzoru:

praca w = ∫ σ∂ε

Czyli praca włożona to powierzchnia pod krzywą naprężenia względem odkształcenia, matematycznie obliczana za pomocą tej całki. W przeciwieństwie do prof. Biniendy, który przedstawił metodę badawcza, przyjęte parametry oraz wnioski, jakie z nich wypływają, krytycy w żaden sposób nie dowodzą, w jaki sposób założenia, jakie przyjmują (np. GHARD różne od zera) miałyby prowadzić do odmiennych wniosków.

Ośmieszanie i Dyskredytowanie Prof. Biniendy:
Animacja, Plastelina, Makaron, Grafika

Podobnie jak wcześniej starano się dyskredytować tezę destrukcji kadłuba Tupolewa w wyniku wybuchu wyśmiewając przykład pękającej parówki, tym razem Pan Setlak stara się ośmieszyć prace Prof. Biniendy porównując zachowanie brzozy w prezentowanych symulacjach do plasteliny i makaronu, oraz wyśmiewając naukowe symulacje jako „animacje”, czyli wytwory wyobraźni.

Pan Setlak stwierdza: “Po wyzerowaniu tego parametru [GHARD] drewno zachowuje się właśnie jak plastelina. Widzimy to na tych animacjach, kiedy brzoza wygina się jak makaron.

Użycie słowa “plastelina” i “makaron” w stosunku do modelu drzewa z GHARD=0 ma na celu przekonać słuchacza, ze użyty model drzewa jest slaby. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie gdyż model nieliniowy drzewa z parametrem GHARD=0 pochlania najwięcej energii podczas kontaktu ze skrzydłem.

Symulacja pokazuje wyraźnie, że drzewo się wygina, ale jego pień nie spłaszcza się w miejscu uderzenia. Oznacza to, że porównanie drzewa do plasteliny w tej symulacji jest niedopuszczalne gdyż plastelina się rozpłaszcza pod uderzeniem a drzewo na symulacji się tylko ugina.  Dlatego też analogia do plasteliny jest nieuprawniona i wprowadza widza w błąd. Użyty w symulacji materiał nie zachowuje się jak plastelina, ponieważ średnica drzewa nie spłaszcza się pod wpływem uderzenia, czyli pień się nie rozpłaszcza jak placek.

Symulacja ta dowodzi, że zachowanie danego modelu brzozy jest nieelastyczne, czyli powoduje duże odkształcenia przy zginaniu.  W razie uderzenia taki materiał pochłania najwięcej energii. Materiały, które podlegają dużemu odkształceniu takie jak stal niskowęglowa lub aluminium pochłaniają najwięcej energii podczas kolizji. Dlatego też są używane do budowy samochodów, aby w razie wypadku blacha odkształcając się pochłaniała jak najwięcej energii, aby chronić pasażerów i kierowcę.

Tak wiec, im model drzewa jest bardziej nieliniowy tym więcej energii jest w stanie pochłonąć. Czyli jest mocniejszy. Takie drzewo trudniej jest przeciąć. Tymczasem Pan Setlak sugeruje widzom dokładnie odwrotny wniosek. Ponieważ taka interpretacja jest sprzeczna z podstawowymi prawami fizyki należy przyjąć, że autorzy tego programu świadome i celowo kłamią oraz wprowadzają widzów w błąd, aby skompromitować Prof. Biniendę.

Już samo użycie słowa ‘animacje’ w stosunku do symulacji komputerowej będącej wirtualnym eksperymentem, czyli precyzyjnym odzwierciedleniem rzeczywistości, jest niewłaściwe i świadczy o złych intencjach i negatywnym stosunku autorów programu. Animacje są wykonywane na zamówienie przez grafika lub artystę, a symulacje są wizualizacjami precyzyjnie obliczonych przez program komputerowy zachowań materiałów i struktur. Obliczenia te są dokonane na podstawie badań naukowych, które precyzyjnie określają warunki brzegowe, początkowe i użyty model materiałowy. Pan Setlak więc kłamie przedstawiając symulacje jako animacje i deprecjonuje ich znaczenie.

Narrator pokazując fragment kolejnej symulacji z 2012 roku mówi “Ta grafika pokazywana od 2011 roku ma być dowodem na to, ze brzoza nie miała w katastrofie żadnego znaczenia”, a zaraz po tym słychać glos Prof Biniendy “w żadnym badanym przypadku brzoza nie łamie skrzydła”.

Konkluzja badań Prof. Biniendy jest więc tym razem dyskredytowana, jako “ta grafika” mimo, że jest to naukowo obliczona symulacja komputerowa.

Oszustwo w Tłumaczeniu

W minutach 5:30-5:35 narrator mówi : “Tymczasem w instrukcji LsDyna … z których korzysta prof. Binienda wartość zerowa oznacza całkowitą elastyczność”, pokazując w tym momencie definicje parametru GHARD ze strony 69 instrukcji, jak widać poniżej:

W pokazanym powyżej tekście przedostatnie zdanie brzmi: “A zero value models perfect plasticity (no increase in strength with increasing strain).” Chociaż jest tu wyraźnie użyte określenie „perfect plasticity”, czyli „całkowita plastyczność” autorzy tego reportażu umieszczają na ekranie następujące tłumaczenie tego tekstu: “Wartość zerwa oznacza całkowitą elastyczność”, czyli plastyczność mylnie tłumaczą, jako elastyczność. W zachowaniu materiałów plastyczność i elastyczność to dwa skrajnie przeciwne pojęcia – przeciwne zachowania się materiałów. „Elastyczny” znaczy liniowy a „plastyczny” znaczy nieliniowy lub nieelastyczny. Za pomocą tak oczywistego i ostentacyjnego kłamstwa w tłumaczeniu prostego tekstu TVN celowo i z premedytacją wprowadza widzów w błąd.

Autorzy nie wyjaśniają też, że za rozerwanie materiału odpowiada “toughness”, czyli energia potrzebna do rozerwania materiału, czyli powierzchnia pod krzywa naprężenia i odkształcenia. Im większe odkształcenie (strain) tym większa powierzchnia pod krzywą, czyli więcej energii pochłania materiał zanim się rozerwie. Tak, więc, mimo, że z naukowego punktu widzenia jest oczywiste, że model materiałowy nieelastyczny jest mocniejszy, TVN sugeruje, że jest odwrotnie.

Oszustwo za Pomocą Manipulowania Symulacjami

Minuta 5:40. Autorzy pokazują symulację uderzenia skrzydłem samolotu w drzewo reprezentujące model materiałowy nieliniowy Mat143, czyli plastyczny. Następnie narrator mówi:, “Co ciekawe po uderzeniu na innych materiałach drzewo plastelina wraca do pionu”. W tym momencie kamera przeskakuje z tej symulacji na końcówkę innej symulacji z materiałem podstawowym liniowym, czyli elastycznym, czyli już nie “drzewem plasteliną”. Tymczasem narrator mówi, że “drzewo plastelina wraca do pionu”, czyli mówi tak, jak gdyby była to ta sama symulacja, sugerując w ten sposób, że oglądamy wciąż tą samą symulację. Mimo, iż nawet przez moment widoczne są tytuły zarówno pierwszej symulacji z wykorzystaniem modelu nieliniowego jak i drugiej symulacji z wykorzystaniem modelu podstawowego, liniowego, elastycznego a nie plastycznego “Modele Materiałów Podstawowe”, to autorzy programu sugerują, że jest to jedna i ta sama symulacja.  W tym czasie kamera zbliża się do pnia, aby ukryć tytuł slajdu, który znika z ekranu. Efekt jest złowrogi. Zaraz potem kamera pokazuje uśmiechniętego Prof. Biniendę, dając widzom do zrozumienia, że bezpodstawnie jest zadowolony. W tle słychać jego głos ”…efekt ostateczny jest ten sam”.  W ten sposób TVN przedstawia Prof. Biniendę, jako ignoranta i oszusta.

Fragmenty dwóch różnych symulacji, które demonstrują zachowanie dwóch różnych modeli materiałowych drzewa, TVN łączy i przedstawia, jako jedną symulacje. Prof. Binienda prezentuje je osobno pod dwoma rożnymi tytułami, jak widać powyżej. Tymczasem TVN sugeruje, że jest to jedna symulacja, która dowodzi, jakie błędy popełnił Prof. Binienda. Jest to karygodna manipulacja, skandaliczne kłamstwo i działanie z premedytacją na szkodę Prof. Biniendy.

TVN nie pokazuje, że na poprzednich slajdach tej samej prezentacji były wyjaśnione dwa skrajne modele zachowania materiału drzewa oraz pokazane były wszystkie ich parametry. TVN nie pokazują też, że dla materiału duraluminium są dobrane również dwa modele oraz są pokazane wszystkie parametry, jakie były użyte. TVN nie wyjaśnia, że w poprzednich slajdach Prof. Biniendy jest przedstawiona metoda badań parametrycznych, która jest szeroko stosowana w nauce na całym świecie. Polega ona na tym, że przyjmuje się skrajne modele (np. liniowy i nieliniowy) i skrajne warunki początkowe, aby w ten sposób udowodnić, że każdy model i warunki początkowe, które mieszczą się w badanych przedziałach muszą produkować te same ostateczne rezultaty. W tym wypadku otrzymane rezultaty dają jednoznacznie negatywną odpowiedź na pytanie czy brzoza mogła przeciąć skrzydło.

Ponieważ dla obu modeli drzewa, czyli dla 1) liniowego elastycznego nazwanego w prezentacji, jako podstawowy, oraz dla 2) nieliniowego plastycznego, czyli Mat143 z parametrem GHARD = 0 dającym maksymalnie nieliniowy efekt nazwany w instrukcji do Mat143 efektem całkowicie plastycznym, a przez TVN określony, jako “drzewo plastelina”, efekt jest zawsze ten sam, czyli samolot przecina drzewo dla wszystkich gęstości siatek użytych elementów, dla wszystkich kątów natarcia samolotu, dla skrajnych modeli materiałowych liniowych I nieliniowych, oznacza to, że materiał brzozy smoleńskiej, który musi się mieścić w badanych przedziałach, również będzie produkował ten sam efekt. Ten wniosek, który mówi Prof. Binienda “w żadnym badanym przypadku brzoza nie łamie skrzydła” zostaje wyśmiany przez TVN.

Analiza przedstawiona przez Prof. Biniendę profesjonalna, ciekawa i przekonywująca. Tymczasem narrator TVN manipuluje głosem i doborem audio-wizualnych kombinacji, doborem mimiki twarzy i gestów Profesora tak, aby zachwiać wiarygodność rzetelnej pracy naukowej, wielokrotnie pokazanej na wielu międzynarodowych konferencjach dla ekspertów w tej dziedzinie i publikowanej w światowych pismach naukowych.

Manipulacje za Pomocą Pomijania Podanych Informacji i Wyjaśnień

6:00 – W dalszej części na tle wrakowiska narrator TVN mówi: “Inna prezentacja Biniendy miała dowodzić, że kadłub samolotu nie mógł się rozpaść tak jak w Smoleńsku, no chyba że była tam bomba”. Następnie pokazuje symulację Prof. Biniendy, w której środkowa część kadłuba upada pionowo z prędkością 9.8m/sec. TVN tym razem chce, aby widz zwrócił uwagę na tytuł slajdu, czego w poprzednich fragmentach albo nie zauważał albo ukrywał. Narrator mówi: “Tu trzeba się przypatrzeć małym cyferkom na dole. Binienda zrzuca kadłub z góry do dołu i miażdży go z prędkością prawie 10m/s. Ale nie dodaje, że była jeszcze jedna prędkość 75m/s z jaką samolot poruszał się do przodu”.

W tej symulacji komputer pokazuje jak zachowywałby się taki kadłub zrzucany pionowo z góry. Celem tej symulacji poza ilustracją zachowania się fragmentu kadłuba jest walidacja modelu struktury kadłuba samolotu, który można skorelować z podobnym rzeczywistym eksperymentem NASA Langley, o którym mówi Prof. Binienda, a który jest opisany w publikacji A SURVEY OF RESEARCH PERFORMED AT NASA LANGLEY RESEARCH CENTER’S IMPACT DYNAMICS RESEARCH FACILITY (strona 7 fig 11): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.7.8068&rep=rep1&type=pdf

TVN ukrywa przy tym, że w następnej grupie slajdów Prof. Binienda prezentuje właśnie symulacje całego samolotu uderzającego w ziemię z prędkością do przodu 80m/s, pod kątem 10 stopni lub 30 stopni, z kolami do dołu i do góry. TVN nie pokazuje również symulacji, zawartej w tej samej prezentacji a zrobionej przez Sandia National Lab, rozrywania kadłuba przez ładunek wybuchowy dający identyczny efekt, jaki jest widoczny na wrakowisku w Smoleńsku. Można ją obejrzeć tu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PPDJzh2C9Es

Należy też przywołać następną serię slajdów z oryginalnej prezentacji Prof. Biniendy pominiętych i ukrytych przez TVN. Slajdy 32 i 33 pokazują upadek pionowy prosty i upadek pionowy z obrotem, slajd 34 pokazuje symulacje Sandia National Lab fragmentu kadłuba pod wpływem ładunku wybuchowego (trzeba użyć link na dole slajdu, aby zobaczyć wideo). Slajd 35 pokazuje zniszczenie fragmentu kadłuba w Smoleńsku podobne do rezultatów symulacji Sandia National Lab, slajd 36 pokazuje symulację upadku pionowego kadłuba po wybuchu w powietrzu. Slajdy 41-46 pokazują warunki początkowe dla parametrycznych symulacji uderzenia całego samolotu Tu154M w ziemię z prędkością 80m/s i rezultaty tego uderzenia.

Powołanie się na NASA fałszując wnioski opracowania NASA

9: 30 – Pokazano kartki publikacji NASA sugerując, że w dokumencie tym udowodniono brak możliwości lotu stabilnego przy utracie 1/3 skrzydła. Z publikacją tą w całości można się zapoznać tu: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080034656.pdf

Tymczasem publikacja ta, a w szczególności rezultaty badań pokazane na rysunku 14 tej publikacji, (Załącznik 1) jednoznacznie dowodzą, że piloci mogą skontrować utratę fragmentu skrzydła lotką na drugim skrzydle nawet, jeżeli straciliby 55% jednego skrzydła. Musieliby jedynie zmniejszyć kąt wznoszenia do 2.5 stopnia. Przy stracie 33% skrzydła mogą się wznosić z kątem do 3.5 stopni.

9: 45 – Pan Setlak wprowadza widzów w błąd twierdząc, że “Tupolew po utracie takiej [1/3] części skrzydła mógłby się utrzymać w locie, mógłby zachować stateczność, ale tylko przy prędkościach powyżej 650km/h”.

Takiemu twierdzeniu jednoznacznie zaprzecza wypadek samolotu Pan Am z 1965, w którym Boeing 707-321B 707 po utracie 1/3 skrzydła wylądował bez strat w ludziach. Całe wydarzenie zostało nagrane przez pasażera i można je obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=Gw2RW7xybmU. Boeing 707 bezpiecznie wylądował bez 1/3 skrzydła, mimo, że przy lądowaniu musiał maksymalnie wyhamować prędkość. Lądując nawet nie przewrócił się, czyli lądował stabilnie.

Publikacja NASA oraz przypadek Boeinga 707 jednoznacznie potwierdzają wnioski przedstawione przez Prof. Biniendę oraz Dr Berczyńskiego a zaprzeczają tezom szerzonym przez Pana Setlaka w TVN24.

W związku z powyższym wnioskuje o:

  1. Wydanie Stanowiska KRRT potępiającego nieetyczne i społecznie szkodliwe działanie TVN24 wynikające z niedochowania należytej staranności przez nadawcę, który jest odpowiedzialny za emitowane treści. TVN24 ma obowiązek rzetelnie i w sposób uczciwy przedstawiać omawiane zjawiska.
  2. Natychmiastowe usunięcia paszkwilu „(Nie) czyste teorie” z Internetu.
  3. Ukaranie TVN24 karą pieniężną proporcjonalną do liczby osób, które obejrzały program –dezinformacyjno-defamacyjny „(Nie) czyste teorie” zagrażający polskiej racji stanu oraz bezpieczeństwu państwa. Wysokość rekomendowanej kary: iloczyn (10,000zl) * ilość widzów TVN24 * ilość odbiorców na Internecie * ilość dni na Internecie.
  4. Zlecenie przygotowania reportażu z udziałem Prof. Biniendy i jego atakowanych kolegów, w którym będą mogli ustosunkować się do zarzutów i oszczerstw, zdemaskować manipulacje i kłamstwa zawarte w programie „(Nie) czyste teorie“, oraz oczyścić siebie w oczach opinii publicznej z zarzutu oszustwa i niekompetencji.
  5. Doprowadzenie do emisji reportażu korygującego dezinformacje w programie TVN24 „Czarno na Białym” w tym samym paśmie czasowym, co reportaż zniesławiający.
  6. Uwzględnienie, przy podejmowaniu decyzji odnowienia koncesji dla stacji TVN24, niniejszego rażącego przypadku: 1) manipulacji opinią publiczną za pomocą groźnej akcji dezinformacyjnej na szkodę polskiej racji stanu, oraz 2) brutalnej dyskredytacji naukowców, którzy wykazali się szczególną odwagą cywilną i godną postawą obywatelską w najtrudniejszym dla Polski kryzysie od czasów drugiej wojny światowej.
  7. Wydanie rekomendacji ukarania indywidualnych osób odpowiedzialnych za wysoce szkodliwy program dezinformacyjny i nieetyczne działania przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i analogiczne profesjonalne stowarzyszenia.

Z poważaniem,

Maria Szonert Binienda

Pełnomocnik Prof. Wiesława Biniendy

Załącznik 1.

Stanowisko KRRiT w sprawie skargi na  TVN24 za kłamstwa, manipulacjie i dezinformację na temat katastrofy smoleńskiej
i dyskredytację jej członków:

 

 

decyzja

 

Wyjaśnienie szczegółowe manipulacji Pana Świerczka symulacjami Prof. Biniendy można znaleźć tu:

https://www.youtube.com/watch?v=paEbMoGoLHU&t=22s

 

Related posts

Smolensk Crash: What do we know 14 years later?

admin_libra

International Conspiracy of Silence on Smolensk Tragedy Continues

admin

Katyn Proclamation Silenced by Smolensk Assassination

admin

Leave a Comment